Prcetek poslovanja - ElcomIn d.o.o.

Pojdi na vsebino

Glavni meni:

Podjetje

Kje pridobiti sredstva za pričetek poslovanja?

1.   Razpisi, ki spodbujajo podjetništvo
Podjetja lahko ob ponudbi poslovnih bank koristijo kar nekaj virov, praviloma ugodnejšega vira financiranja svojih razvojnih projektov. Vsa sredstva, ki spodbujajo podjetništvo so javna sredstva ter tako podvržena ustreznim kriterijem razdeljevanja in kontrole.  Sredstva so vedno namenska ter dodeljena za razvoj in investicije. Sredstva so dodeljena na podlagi javnih razpisov - inštrumentov, ki so namenjeni ciljni skupini upravičencev. Skupno vsem pa je, da so sredstva spodbude za investiranje ter doseganje razvojnih ciljev, ki so skladni z razvojno strategijo Evropske unije.

2.   Kdo ponuja spodbude v Sloveniji
Spodbude praviloma prihajajo s strani posredniških teles - proračunskih porabnikov. To so posamezna ministrstva, ki so vključena na področjih, ki jih pokrivajo ter Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko kot organ upravljanja.
Praviloma spodbude ministrstva ne razpisujejo neposredno, temveč to izvajajo izvajalske institucije v vlogi agenta posameznega ministrstva.
Za sektor podjetništva je nekaj državnih inštitucij, ki preko razpisov ponujajo ugodne vire razvojnega financiranja. Financiranje je lahko v obliki kreditov z ugodno obrestno mero, jamstva za kredite, ter vse redkeje tudi nepovratna sredstva. Take inštitucije, ki ponujajo razvojne finančne spodbude za mala in srednja podjetja, tako samostojne podjetnike kot družbe so:
-   Slovenski podjetniški sklad
-   Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije
-   Slovenski regionalno razvojni sklad
-   Eko sklad
-   Javna agencija za tehnološki razvoj (TIA)
-   Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
-   Zavod RS za zaposlovanje
-   Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
-   SID Banka
-   Lokalni razpisi
-   Udeležba v mednarodnih projektih in programih
-   Ostale inštitucije in skladi za posamezna področja delovanja

2.1.   Slovenski podjetniški sklad
Slovenski podjetniški sklad je inštitucija, ki nameni največ sredstev za mala in srednja podjetja. Večino sredstev razdeli preko ugodnih kreditov s subvencijo obrestne mere ter jamstvom. Prav tako nameni del sredstev za regionalno jamstveno shemo, kjer regionalne razvojne agencije sredstva posojajo po ugodni obrestni meri ter ponujajo jamstvo. Za razliko od neposrednega financiranja so sredstva na regionalni ravni namenjena za manjše investicije.
Poleg navedenih Slovenski podjetniški sklad spodbuja investicije še z dvema inštrumentoma in sicer nepovratnimi sredstvi za nova podjetja v subjektih inovativnega okolja (podjetniških inkubatorjih) ter preko skladov tveganega kapitala.

2.2.   Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije
Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) poleg podpornih storitev za podjetništvo (svetovanje) ponuja tudi subvencioniranje storitev. Preko razpisov tako omogoča sofinanciranje razvojnih stroškov, ki so nastali s pripravo dokumentacije ali udeležbe na sejmih.

2.3.   Slovenski regionalno razvojni sklad
Slovenski regionalno razvojni sklad, ki ima sedež v Ribnici s svojimi spodbudami financira razvoj podjetništva na podeželju. Spodbuja tako podjetništvo, kot kmetijstvo in lokalne skupnosti. Inštrument financiranja je običajno kredit pod ugodnimi pogoji, ki pa so odvisni od lokacije investicije (nerazviti kraji imajo ugodnejše pogoje). Zanimiv je tudi razvojni inštrument, ki mogoča financiranje na narodnostno mešanih območjih (občine Koper, Izola, Piran in Pomurje) z trenutno najnižjo obrestno mero.

2.4.   Eko sklad

Eko sklad sofinancira naložbe v varovanje okolja in racionalno porabo energije. Financira tako s krediti, kot z nepovratnimi sredstvi.

2.5.   Javna agencija za tehnološki razvoj (TIA)
Poslanstvo Javne agencije za tehnološki razvoj je sofinanciranje tehnoloških projektov.  Prav tako naj bi s inštrumenti spodbujala prenos znanja iz znanstvenih in akademskih inštitucij v gospodarstvo.  V zadnjem obdobju agencija ni imela razpisov, razen za sofinanciranje mladih raziskovalcev.

2.6.   Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja spodbuja s svojimi inštrumenti poleg razvoja kmetijstva tudi podjetništvo. Spodbuja s finančnimi sredstvi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki so praviloma nepovratna sredstva, razvoj podjetništva in sicer v dveh smereh:
-   Razvoj podjetij na podeželju
-   Razvoj podjetništva za predelavo primarnih kmetijskih proizvodov

2.7.   Zavod RS za zaposlovanje
Zavod RS za zaposlovanje nudi nepovratna sredstva za usposabljanje na delavnem mestu ter za zaposlovanje težje zaposljivih iskalcev zaposlitve. To so mlajše osebe brez delavnih izkušenj ter starejši, ki so izgubili zaposlitev zaradi stečajev. Spodbude se delijo na podlagi objavljenih razpisov.

2.8.   Lokalna (občinska) sredstva za razvoj
Prav tako lokalni organi spodbujajo razvoj podjetništva.  Občasno občinski organi ter ostale inštitucije objavijo razpis za dodelitev povratnih (krediti) ali nepovratnih sredstev, ki so običajno v nižjih zneskih, sam postopek prijave pa je relativno enostaven

2.9.   Udeležba v mednarodnih projektih
Evropski sistem financiranja spodbuja tudi mednarodno sodelovanje. To se lahko izvaja preko več različnih programov ali  instrumentov. Bistvo teh projektov je, da so udeleženi projektni partnerji iz več držav. Pri obmejnem sodelovanju je pomembna tudi regija.


3.   Kje so dostopne informacije
Vsi razpisi so objavljeni v Uradnem listu RS. Pregledovanje je zamudno, zato je najbolje informacijo poiskati na spletu. Vse zgoraj navedene inštitucije imajo svojo spletno stran, kjer objavljajo razpise ter vsa potrebna navodila za prijavo. Nekateri objavljajo tudi najave razpisov, kar je za pripravo dokumentacije zelo dobrodošlo.
SVLR kot organ nadzora je postavil spletno stran www.eu-skladi.si , kjer je moč dobiti najbolj ažurne informacije. Ob navedenem je najbolj ažurna spletna stran - podjetniški portal JAPTI, na naslovu  www.japti.si. Tam je moč dobiti tudi elektronsko publikacijo "Moj spletni priročnik" ki vsebuje mnogo aktualnih informacij.
Prav tako posamezne lokalne skupnosti in organizacije (zbornice) objavljajo aktualne razpise, vendar ti pogosto niso ažurni.

4.   Na kaj je potrebno biti pozoren
Javna sredstva se dodeljujejo upravičencem na podlagi prijave na javni razpis. Večina razpisov je zaprtih, tako da imajo končen prijavni rok.
Vsak razpis, na katerega se upravičenec želi prijaviti je potrebno natančno prebrati. Predvsem je potrebno biti pozoren, komu je namenjen (kdo je lahko prijavitelj) in kateri so upravičeni stroški. To so izločilni pogoji in jih je potrebno upoštevati.
Prav tako je potrebno biti pozoren na zahtevano dokumentacijo ter na rok oddaje.
Nepozornost lahko privede do tega, da je prijava zavrnjena, a za pripravo je bilo potrebno vložiti precej časa in sredstev.  

 
 
Nazaj na vsebino | Nazaj na glavni meni